عباس آباد

 

شهرستان بخش نام و نام خانوادگی آدرس دفتر نمایندگی شماره تماس دفتر  
عباس آباد عباس آباد اصغر قنبری عباس آباد- خ امام - روبروی شهرداری سابق-ساختمان اقای سنایی-طبقه اول 9111942742 011-54626875-6
عباس آباد سلمانشهر حميد عليپور سلمانشهر- خیابان مسجد جامع-جنب مسجد-طبقه دوم- دفتر نظام فني ساختمان روستايي بخش سلمانشهر 9118581445 011-54631501