قائمشهر

 

شهرستان بخش نام و نام خانوادگی آدرس دفتر نمایندگی شماره تماس دفتر    
سیمرغ سیمرغ نصیبه علیزاده کیاکلا-خ فرمانداری-بلوار امام رضا - نررسیده به اداره دامپزشکی- دفتر نظام فنی ساختمان روستائی 9119245562 011-42355441  
قائمشهر مرکزی صابر سلیمی قائمشهر- خ بابل- جنب مدیریت درمان تامین اجتماعی - مجتمع ابوریحان- طبقه سوم - دفتر نظام فنی ساختمان روستائی قائمشهر 9118904940 011-42256115