قائمشهر

 

شهرستان بخش نام و نام خانوادگی آدرس دفتر نمایندگی شماره تماس دفتر
سیمرغ سیمرغ نصیبه علیزاده کیاکلا- خ امام-جنب بانک کشاورزی کوچه زینبیه - دفتر نظام فنی ساختمان روستائی  جدیدی کد پستی-43769-47731

011-42352027

09113233670

قائمشهر مرکزی صابرسلیمی
قائمشهر- خ بابل- جنب مدیریت درمان تامین اجتماعی - مجتمع ابوریحان- طبقه سوم - دفتر نظام فنی ساختمان روستائی قائمشهر

011-42202497

09118233695