حسن سیف پورمیر

نام : حسن سیف پورمیر

سمت :ریاست سازمان

احمد اکبری

نام : احمد اکبری

سمت :خزانه دار ( هیئت رئیسه )

حسین یونسی راد

نام : حسین یونسی راد

سمت :نائب رئیس ( هیئت رئیسه )

میر سیف اله رهبریان

نام : میر سیف اله رهبریان

سمت :دبیر ( هیئت رئیسه )

قاسم رستار

نام : قاسم رستار

سمت :هیئت مدیره و عضو شورای رابط

مراد علی گت آقا زاده

نام : مراد علی گت آقا زاده

سمت :هیئت مدیره و عضو شورای رابط

کیومرث نظام دوست

نام : کیومرث نظام دوست

سمت :هیئت مدیره

سمیه پاک منش

نام : سمیه پاک منش

سمت : هیئت مدیره

شعبانعلی احمد نژاد

نام : شعبانعلی احمد نژاد

سمت :هیئت مدیره