جویبار

 

شهرستان بخش نام و نام خانوادگی آدرس دفتر نمایندگی شماره تماس دفتر
جویبار گیل خواران اباذرکیان مهر گیل خواران- شهر کوی خیل - جنب بخشداری-دفتر نظام فنی ساختمان روستائی

011-42563150

09373329501

جویبار مرکزی علی شیردل شورکایی

جویبار- جنب بانک سینا - کوچه فرهنگ  - ساختمان آقای مصلحی

011-42533935

09111296595