جویبار

 

شهرستان بخش نام و نام خانوادگی آدرس دفتر نمایندگی شماره تماس دفتر  
جویبار گیل خواران اباذرکیان مهر جویبار-گیل خواران- شهر کوی خیل - جنب کوچه اداره گاز- ساختمان اقای احسانی -دفتر نظام فنی ساختمان روستائی 9373329501 011-42563600
جویبار مرکزی علی شیردل شورکایی

جویبار- جنب بانک سینا - کوچه فرهنگ  - ساختمان آقای مصلحی

011-42533935

09111296595