بابل

 

شهرستان بخش نام و نام خانوادگی آدرس دفتر نمایندگی شماره تماس دفتر
بابل بابل کنار سید یوسف بزرگپور گنجی

 

بابل- بابلکنار- روبروی پمپ بنزین مرزیکلا-جنب شهرداری-ساختمان آقاس موسوی - دفتر نظام فني روستائي بابل كنار

011-32638316

09123123619

بابل بند پی شرقی حمزه جعفری کارد گر

 

بابل- گلوگاه- بندپی شرقی- پاساژ احمد فیروزیان- طبقه اول- واحد 3/12

01132524820

09197977010

09373530041

بابل بند پی غربی حمزه جعفری کاردگر

 

بندپی غربی- شهر خوشرود پی- روبروي شهرداري- جنب قصابي خسروي-دفتر نظام فنی ساختمان روستائی بندپي غربي

01132524820

09197977010

09373530041

بابل گتاب سید محمد رهبریان

 

بابل -جاده شهید صالحی -شهرگتاب میدان امام- جنب عکاسی جعفریان-دفتر نظام فنی ساختمان روستائی گتاب- كدپستي:81631-47173

011-32453854

09111155839

بابل لاله آباد مهدی دعاگویان

 

بابل- شهر زرگر-جنب شهرداری زرگر-ساختمان ماندگار-طبقه اول- دفتر نظام فني روستائي لاله آباد
011-32563324

09111140370

بابل مرکزی حسین قلی پور چاری

 

بابل- میدان دانشگاه-پاساژ گنج افروز-دفتر نظام فني روستائي مرکزی 
011-32203401

09112175831