صورتجلسه پانزدهمین گرد همائی هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران با مسئولین دفاتر نظام فنی روستائی استان

صورتجلسه پانزدهمین گرد همائی هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران با مسئولین دفاتر نظام فنی روستائی استان

   پانزدهمین جلسه مسئولین دفاتر با اعضای هئیت مدیره رأس ساعت 17 با حضور مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان آقای مهندس نظری و مهندس سیف پور رییس  سازمان واعضای هیت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان  و کلیه  مسئولین دفاترنظام فنی ساختمان روستایی استان مازندران درمت...

28/ 04/ 1400
دویست و بیست و سومین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات

دویست و بیست و سومین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات

   به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران دویست و بیست و سومین جلسه عادی هیئت مدیره سازمان روز دوشنبه مورخ 98/04/17در محل سازمان برگزار شد و پس از تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد : 1-    &...

28/ 04/ 1400
دویست و بیست و یکمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات

دویست و بیست و یکمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات

 به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران دویست و بیست و یکمین جلسه عادی هیئت مدیره سازمان روز دوشنبه مورخ 98/04/03در محل سازمان برگزار شد و پس از تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد : 1-     &n...

28/ 04/ 1400
دویست و نوزدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات

دویست و نوزدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات

 به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران دویست و نوزدهمین جلسه عادی هیئت مدیره سازمان روز دوشنبه مورخ 98/02/30در محل سازمان برگزار شد و پس از تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد : 1-     &...

28/ 04/ 1400
دویست و سیزدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات

دویست و سیزدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات

         به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران دویست و سیزدهمین جلسه عادی هیئت مدیره سازمان روز دوشنبه مورخ 19/01/98 در محل سازمان برگزار شد و پس از تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

28/ 04/ 1400