دویست و سیزدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات

 

دویست و سیزدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات

 

         به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران دویست و سیزدهمین جلسه عادی هیئت مدیره سازمان روز دوشنبه مورخ 19/01/98 در محل سازمان برگزار شد و پس از تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

                     

1-      در خصوص کمک به آسیب دیدگان سیل استان مازندران مقرر گردید تعدادی سبد کالا تهیه و توسط بخشداری و هئیت مدیره به آسیب دیدگان توزیع شود .

2-      در خصوص نامه سازمان نظام کاردانی استان خراسان رضوی به شماره نامه 3062-97 مورخ 97/12/11در خصوص ثبت سازمان در سازمان ثبت و اسناد و اخذ شناسنامه ملی مقرر گردید آقای رستار پیگیر موضوع شوند و نتیجه را در جلسه هئیت مدیره مطرح نمایند .

3-      بر اساس نامه استانداری مازندران به شماره 86/44/2907مورخ 98/01/19در خصوص بررسی و تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده از سیل اخیر مازندران مقرر گردید کلیه خدمات مهندسی در بخش های نظارت ، طراحی و سهم سازمان پروژه های تا سقف صد مترمربع در سیستم نظام فنی ساختمان روستائی به صورت رایگان اقدام گردد .