دویست و شانزدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات

 

دویست و شانزدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات

 

  به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران دویست و شانزدهمین جلسه عادی هیئت مدیره سازمان روز چهارشنبه مورخ 98/02/02در محل سازمان برگزار شد و پس از تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

                      

1-      در خصوص حقوق ، اضافه کار و حق ماموریت پرسنل سازمان مقرر گردید طبق قانون کار و تامین اجتماعی و نیز طبق لیست حقوقی سال 98 وزارت کار و امور اجتماعی اعمال گردد .

2-      در خصوص اضافه کار پرسنل طبق قانون حداکثر 120 ساعت میباشد و در خصوص حق ماموریت پرسنل اداری طبق گزارش ارائه شده و تائید رئیس سازمان اعمال گردد .

3-      در خصوص انجام امور سازمانی ( استحکام بنا ) استان مقرر گردید آقای کمیل مومنی مسئول روابط عمومی در ادارجات مربوطه  پیگیر امور شوند .