دویست و نوزدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات

 

دویست و نوزدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات

 

 به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران دویست و نوزدهمین جلسه عادی هیئت مدیره سازمان روز دوشنبه مورخ 98/02/30در محل سازمان برگزار شد و پس از تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

1-      مقرر گردید حقوق و مزایای مسئولین دفاتر طبق 5 ساعت کاری و پرسنل دفاتر طبق 4 ساعت کاری و بخشنامه وزارت کار و رفاه اجتماعی اعمال گردد

2-      در خصوص واحدهای اداری سازمان استان مقرر گردید بیمه آتش سوزی اخذ گردد .

3-      مقرر گردید در خصوص تهیه تابلو و هماهنگی با دفاتر جهت عرضه تابلو با توجه به اینکه تهیه تابلو از سوی مالک اختیاری میباشد ، آقای کمیل مومنی مسئول روابط عمومی سازمان اقدامات لازم را انجام دهند .