دویست و بیست و سومین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات

 

دویست و بیست و سومین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات

 

   به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران دویست و بیست و سومین جلسه عادی هیئت مدیره سازمان روز دوشنبه مورخ 98/04/17در محل سازمان برگزار شد و پس از تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

1-      در خصوص نامه سازمان نظام کاردانی استان کردستان با شماره نامه 267/س/98 مورخ 98/04/15با بازدید اعضای هیئت مدیره آن استان از مازندران تائید شد و مقرر گردید هماهنگی لازم در این خصوص از طریق ریاست سازمان صورت گیرد.

2-      در خصوص برگزاری انتخابات هیئت رئیسه سازمان مقرر گردید روز چهار شنبه مورخ 98/04/26انجام گیرد.