جلسه رؤسای سازمانهای نظام کاردانی سراسر کشور با حضور اعضا و بازرسان شورای مرکزی در تهران

 

جلسه رؤسای سازمانهای نظام کاردانی سراسر کشور با حضور اعضا و بازرسان شورای مرکزی در تهران

 

جلسه رؤسای سازمانهای نظام کاردانی سراسر کشور و اعضا و بازرسان شورای مرکزی روز دوشنبه 9 آبان ماه 90 در محل شورای مرکزی با حضور
معاون محترم وزارت راه و شهرسازی جناب آقای مهندس صومعه لو ، مدیرکل محترم امور مقررات ملی ساختمان جناب آقای دکتر هوایی ،
معاونت محترم دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای جناب آقای مهندس معاونی ، مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن
جناب آقای مهندس چگینی برگزار گردید .
ضمناً جناب آقای مهندس آقایی ریاست محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و هیات همراه به دلیل سفر به استان وان ترکیه جهت بازدید
از مناطق زلزله زده در این جلسه حضور نداشتند .
در پایان جلسه متن پیشنهادی دستورالعمل های زیر تقدیم معاونت محترم وزیر جناب آقای مهندس صومعه لو گردید .
  پیش نویس دستورالعمل اجرائی حدود صلاحیت کاردانها در بخش های طراحی و نظارت  
پیش نویس بخش نامه ویژه پیشکسوتان جهت دریافت پروانه اشتغال به کار کاردانی
پیش نویس دستورالعمل تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی از طریق شرکت در دوره های آموزشی