آگهی دعوت به مجمع عمومی به طور عادی سالیانه (نوبت دوم )سال ۱۴۰۲

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی به طور عادی سالیانه (نوبت دوم )سال ۱۴۰۲

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی به طور عادی سالیانه (نوبت دوم )سال ۱۴۰۲
بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران میرساند برابربند الف آیین نامه ماده ۱۴و۱۵تشکیلات حرفه ایی کاردانهای فنی ،باتوجه به حدنصاب نرسیدن جلسه نوبت اول،جلسه مجمع عمومی نوبت دوم سال ۱۴۰۲درروزدوشنبه مورخ۱۴۰۲/۱۲/۱۴از ساعت ۱۴الی ۱۷عصر به آدرس :شهرستان ساری- بلوارامام رضا -سالن جمعیت هلال احمر استان مازندران برگزار میگردد حضور بهم رسانید .
دستور کار جلسه :
۱-گزارش ر ئیس سازمان
۲-بررسی وتصویب ترازمالی سال ۱۴۰۱
۳-گزارش بازرسان
۴-بررسی وتصویب متمم بودجه سال ۱۴۰۲
۵-بررسی وتصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳
 
روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران