آگهی دعوت به مجمع عمومی به طور عادی سالیانه نوبت اول سال ۱۴۰۲

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی به طور عادی سالیانه نوبت اول سال ۱۴۰۲

 

 
آگهی دعوت به مجمع عمومی به طور عادی سالیانه نوبت اول سال ۱۴۰۲
بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران میرساند برابربند الف آیین نامه ماده ۱۴و۱۵تشکیلات حرفه ایی کاردانهای فنی ،جلسه نوبت اول مجمع عمومی عادی سال ۱۴۰۲درروزچهارشنبه مورخ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴الی ۱۷عصر درمحل سالن اجتماعات سازمان نظام کاردانی ساختمان واقع درشهرستان ساری -بلوارپاسداران جنب سازمان حج وزیارت، ساختمان شهرآرابرگزار میگردد حضور بهم رسانید .
دستور کار جلسه :
۱-گزارش ر ئیس سازمان
۲-بررسی وتصویب ترازمالی سال ۱۴۰۱
۳-گزارش بازرسان
۴-بررسی وتصویب متمم بودجه سال ۱۴۰۲
۵-بررسی وتصویب بودجه پیشنهادی سال۱۴۰۳