الزامی بودن معرفی نامه اداره کل راه و شهر سازی  برای کلیه مهندسین فعال در حوزه روستایی

 

الزامی بودن معرفی نامه اداره کل راه و شهر سازی برای کلیه مهندسین فعال در حوزه روستایی