آگهی مناقصه تابلوی راهنمای ساختمانی

 

آگهی مناقصه تابلوی راهنمای ساختمانی

 

به اطلاع کلیه ی شرکت کنندگان می رساند سازمان نظام کاردانی در نظر دارد در سال 1401 تعداد 30/000 عدد تابلو مشخصات را برابر ماده 39 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند 2-11-2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان جهت نصب تابلو ساختمانی با مشخصات فنی 50cm*50 cm  ، طرح زمینه به رنگ زرد و نوشتارآن مشکی و چهارسوراخ در گوشه های تابلو با داشتن نوشتارهای نظام فنی ساختمان روستایی استان مازندران –سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران و آرم سازمان – پروژه نام مالک – نام ناظر – سطح بنا – شماره و تاریخ پروانه ساختمانی -  دهیاری روستا از جنس فلز گالوانیزه مرغوب ( حلب رنگی ) با ضخامت 50-0 به صورت ضد آب را از تاریخ 1401/01/15با اخذ نمونه تابلو مشخصات و برگه پیشنهاد قیمت از سازمان تحویل گرفته و حداکثر تا تاریخ 1401/01/21برگه های پیشنهاد قیمت را به دبیر خانه سازمان تحویل نمایید و بازگشایی پاکات در تاریخ 1401/01/22صورت می پذیرد