آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ۱۴۰۱سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران درروزنامه بشیر امروز

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ۱۴۰۱سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران درروزنامه بشیر امروز