گزارش برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسان سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران

 

گزارش برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسان سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران