لینک انتخابات پنجمین دوره هیت مدیره وبازرسین سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران

 

لینک انتخابات پنجمین دوره هیت مدیره وبازرسین سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران

 

لینک انتخابات پنجمین دوره هیت مدیره وبازرسین سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران

 

https://vote.kuknos.ir/mazkardani/introduction