فیلم آموزشی چگونگی شرکت درانتخابات پنجمین دوره هیئت مدیره و بازرسین سازمان نظام کاردانی ساختمان

 

فیلم آموزشی چگونگی شرکت درانتخابات پنجمین دوره هیئت مدیره و بازرسین سازمان نظام کاردانی ساختمان

 

فیلم آموزشی چگونگی شرکت در انتخابات پنجمین دوره هیئت مدیره و بازرسین سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران (تستی)

فیلم آموزشی