مراجعه به سازمان برای تکمیل اطلاعات جهت حضور در انتخابات

 

مراجعه به سازمان برای تکمیل اطلاعات جهت حضور در انتخابات

 

اعضای محترم لطفاً به قید فوریت (امروز ) 1400/06/22 جهت تکمیل اطلاعات برای حضور درانتخابات به سازمان نظام کاردانی مازندران مراجعه یا با شماره های 33348135 و 33349061 تماس حاصل نمائید