امروز : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ابلاغ آيين‌نامه تشكيلات حرفه‌اي كاردانهاي فني از طرف وزارت راه وشهرسازی
تاریخ ثبت : 1390/06/19
FJRIGJWWE9R0law:matn

وزارت راه وشهرسازی طی ابلاغیه 400/90/65075 مورخ 90/06/19 اصلاح آئین نامه تشكيلات حرفه‌اي كاردانهاي فني ساختمان را به استانها ابلاغ نمود

شماره 42014 /ت46464ك                                                    27/02/1390
وزارت مسکن و شهرسازي
وزيران عضو كارگروه مسكن در جلسه مورخ 16/12/1389 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره 52753/ت43505هـ مورخ 2/8/1388 تصويب نمودند:
«
آيين‌نامه تشكـيلات حرفه‌اي كاردانهاي فني» موضوع تـصويب‌نامه شـماره 29253/ت19295هـ مورخ 9/7/1379 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1
ـ در مـاده (1) عبارت « كـانون كاردانهاي فني ساخـتمان كه از اين پـس در اين آيين‌نامه به اختصار كانون ناميده مي‌شود.» به عبارت « سازمان نظام كارداني ساختمان كه از اين پس در اين آيين‌نامه به اختصار « سازمان» ناميده مي‌شود» تغيير مي‌يابد.
2
ـ متن زير به عنوان تبصره به ماده (4) اضافه مي‌شود:
«
تبصره ـ عضويت اشخاص حقوقي جهت اخذ پروانه اشتغال به كار كارداني فني حقوقي در سازمان استان الزامي و ميزان وروديه و حق عضويت سالانه اشخاص مذكور طبق بند (ث) ماده (17) آيين‌نامه تعيين مي‌شود
3
ـ در ماده (5) بعد از عبارت « با همكاري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان» عبارت « و شوراي مركزي سازمان» اضافه مي‌شود.
4
ـ ماده (8) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«
ماده8 ـ متقاضي نمي‌تواند به طور همزمان عضويت سازمان استان و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و يا عضويت بيش از يك سازمان استان را دارا باشد.
تبصره ـ اعضاء سازمان كه موفق به ارتقاي مدرك تحصيلي در رشته‌هاي موضوع اين آيين‌نامه شده‌اند فقط تا زماني كه به عضويت سازمان نظام‌مهندسي استان پذيرفته نشده باشند مي‌توانند عضويت و فعاليت خود را در سازمان ادامه دهند
5
ـ متن زير به عنوان تبصره به ماده (10) اضافه مي‌شود:
«
تبصره ـ در استانهايي كه سازمان به دليل انحراف از اهداف قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين‌نامه‌هاي مربوط منحل يا تعطيل شده است به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي، امور سازمان در آن استان تا تشكيل هيئت مديره جديد، با سرپرستي سازمان مسكن و شهرسازي استان انجام خواهدشد
6
ـ در ماده (13) بعد از واژه « بازرس» واژه « بازرسان» اضافه مي‌شود و عبارت « يا (15) نفر از اعضاء كانون» به عبارت « بيست درصد از اعضاء سازمان» تغيير مي‌يابد.
7
ـ ماده (18) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«
ماده 18ـ هر سازمان استان داراي هيئت مديره‌اي خواهدبود كه تعداد اعضاي اصلي آن با توجه به تعداد اعضاء سازمان استان و به شرح زير تعيين مي‌شوند:

تعداد اعضاء سازمان تا 2500 نفر 2501 تا 6000 نفر 6001 نفر به بالا
تعداد اعضاء هيئت مديره 7 عضو 9 عضو 11 عضو

تبصره1ـ نحوه تعيين تعداد اعضاء اصلي هيئت‌مديره متناسب با تعداد اعضاء سازمان استان به تفكيك رشته‌هاي اصلي براساس دستورالعملي خواهدبود كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي ابلاغ مي‌شود.
تبصره2ـ در تمـامي موارد اعضاي هر يك از « رشته‌هاي اصلي» بايد حداقل مشتمل بر (15) نفر باشند تا حسب مورد، نماينده آن رشته بتواند يك عضو اصلي در هيئت مديره داشته باشد.
تبصره3ـ هيئت‌مديره در هر يك از رشته‌هاي اصلي يك عضو علي‌البدل خواهدداشت.
تبصره4ـ چنانچه در گروهي به تعداد كافي از رشته‌اي داوطلب واجد شرايط وجود نداشته باشد از ساير رشته‌هاي آن گروه به تعداد موردنياز از حائزين بالاترين آرا انتخاب خواهندشد و اگر در هيچ يك از رشته‌هاي يك گروه، داوطلب واجد شرايط در حدنصاب لازم وجود نداشته باشد، جهت تأمين باقيمانده اعضاي هيئت مديره از رشته‌ها و گروههاي ديگر بدون توجه به رشته و به ترتيب حائزين اكثريت آرا انتخاب خواهندشد
8 ـ ماده (21) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
« ماده21ـ براي انجام انتخابات هيئت مديره سازمان استان، هيئت اجرايي انتخابات مركب از (3) يا (5) عضو سازمان استان با داشتن حداقل (9) سال سابقه كار مفيد و عملي در رشته و حرفه مربوط و پروانه اشتغال به كار كارداني حداقل در پايه (2) تعيين مي‌شوند. سازمان مسكن و شهرسازي استان دو برابر موردنياز از اعضاي « سازمان استان» تعيين مي‌نمايد، نصف افراد يادشده با انتخاب خود آنها و با اكثريت آرا به عنوان هيئت اجرايي انتخابات تعيين و به سازمان مسكن و شهرسازي استان معرفي مي‌شوند. هيئت اجرايي انتخابات بايد حداقل سه ماه قبل از شروع انتخابات مشخص شوند.
تبصره1ـ وزارت مسكن و شهرسازي در اولين دوره انتخابات، هيئت اجرايي را راساً از بين اعضاء « سازمان استان» انتخاب مي‌نمايد.
تبصره2ـ هيئت اجرايي انتخابات سازمان براي استانهايي كه تا (2500) عضو دارند (3) نفر و بيش از (2500) عضو (5) نفر خواهدبود.
تبصره3ـ سازمان مسكن و شهرسازي استان نظارت بر انتخابات سازمان استان را بر عهده خواهدداشت.
تبصره4ـ اعضاي هيئت اجرايي و هيئت نظارت نمي‌توانند نامزد عضويت در هيئت‌مديره سازمان استان باشند.
تبصره5 ـ وزارت مسكن و شهرسازي نظارت عالي بر انتخابات سازمان را در سراسر كشور عهده‌دار خواهدبود
9ـ ماده (22) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
« ماده22ـ جلسات هيئت اجرايي با حضور دو سوم اعضاء مذكور و نماينده دستگاه نظارت (بدون حق رأي) رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آرا معتبر خواهدبود
10ـ در ماده (33) عبارت « هر سازمان استان بر حسب تعداد اعضا تا (2500) نفر عضو يك بازرس اصلي و يك بازرس علي‌البدل و بيش از آن دو بازرس اصلي و يك بازرس علي‌البدل خواهدداشت كه» جايگزين عبارت « هر كانون بر حسب تعداد اعضا تا 150 نفر عضو يك بازرس اصلي و يك بازرس علي‌البدل و بيش از آن دو بازرس اصلي و يك بازرس علي‌البدل خواهدداشت» مي‌شود.
11ـ ماده (36) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
« ماده36ـ به منظور ايجاد تمركز، انسجام و انتظام حرفه‌اي بيشتر بين سازمان استانها و بهره‌برداري از تجارب و رفع ابهامات و مشكلات موجود در استان، شوراي مركزي سازمان از بين اعضاي اصلي هيئت مديره سازمان استانها، براساس دستورالعملي كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي ابلاغ مي‌شود براي مدت سه سال انتخاب مي‌شوند.
تبصره ـ وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان و شوراي مركزي سازمان مي‌تواند در فواصل زماني مناسب (يك بار در سال) نسبت به تشكيل گردهمايي اعضاء اصلي هيئت مديره سازمان در يكي از استانهاي متقاضي اقدام نمايد
12ـ متن زير به عنوان ماده (37) به آيين‌نامه اضافه مي‌شود:
« ماده37ـ درصدي از وجوه واريزي كه از محل پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال به كار كارداني در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي مي‌باشد و يا به استناد ماده (39) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به منظور انجام وظايف قانوني در جهت اعتلاي نظام مهندسي، امور كنترل ساختمان، ترويج، توسعه و برقراري دوره‌هاي آموزشي در سطوح مختلف و ترويج روشهاي صرفه‌جويي در مصرف انرژي تعيين‌شده، در اختيار سازمان استانها قرار مي‌گيرد
13ـ متن زير به عنوان ماده (38) به آيين‌نامه اضافه مي‌شود:
« ماده38ـ حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار كاردانهاي فني در بخشهاي نـظارت و اجرا و ساير موارد، طبق دستورالعملهايي خواهدبود كه وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي و شوراي مركزي سازمان، ابلاغ مي‌نمايد
اين تصويب‌نامه در تاريخ 24/2/1390 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

 

متن اصلاحیه آئین نامه اجرائی تشکیلات حرفه ای کاردانهای فنی ساختمان