امروز : ۱۳۹۸/۶/۲۸



مدارک لازم جهت تمدید / ارتقاء پروانه اشتغال سازنده حقوقی ( مجری)
تاریخ ثبت : 1394/06/09

-1 اصل  پروانه اشتغال سازنده حقوقی

-2 اصل  پروانه اشتغال حقیقی معتبر اعضاء

-3 اصل فیش واریزی به مبلغ 4/500/000 ریال به حساب 0206584659008 بانک ملی شعبه پاسداران 

-4 اصل و کپی فیش واریزی به مبلغ 300/000 ریال به حساب  4001036302009001 35010000 خزانه بانک ملی هر شهرستان 

 2 -5 قطعه عکس جدید ( پشت نویسی شده )

-6نامه عملکرد از دفتر نمایندگی نظام مهندسی استان .

-7مدارک مربوط به تعیین امتیاز در صورت ارتقاء

تلفن گویا : 33348135- 011

011-33349061