امروز : ۱۳۹۸/۶/۲۸مدارک لازم جهت تمدید / ارتقاء پروانه اشتغال سازنده حقیقی (مجری)
تاریخ ثبت : 1394/01/19

-1 اصل پروانه اشتغال سازنده حقیقی

-2اصل پروانه اشتغال حقیقی معتبر

-3 اصل فیش واریزی به مبلغ 2/300/000 ریال

به حساب 0206584659008 بانک ملی

-4اصل و کپی فیش واریزی به مبلغ 60/000 ریال ( به حساب 350100004001036302009001 خزانه بانک ملی هر شهرستان )

 2 -5 قطعه عکس جدید ( پشت نویسی شده )

-6 نامه عملکرد از دفتر نمایندگی نظام مهندسی استان

تلفن گویا :  33348135 -011

011-33349061