امروز : ۱۳۹۹/۸/۴مدارک لازم جهت صدور پروانه اشتغال سازندگان حقیقی معماران تجربی
تاریخ ثبت : 1394/01/19
FJRIGJWWE9R0Register_Info:matn

-1 دو قطعه عکس ( 4*3 رنگی با زمینه روشن )

-2 اصل و کپی پروانه اشتغال به کار

-3 اصل فیش واریزی به مبلغ 4/500/000 ریال

به حساب 0206584659008 بانک ملی

-4 اصل و کپی فیش واریزی به مبلغ 60/000 ریال ( به حساب 350100004001036302009001 خزانه بانک ملی هر شهرستان )

-5کپی شناسنامه در برگه A4 برابر اصل شده در دفتر خانه

-6 کپی مدرک تحصیلی در برگه A4 برابر اصل شده در دفتر خانه

-7کپی کارت ملی در برگه A4 برابر اصل شده در دفتر خانه

-8تکمیل کاربرگهای یک الی شش

تلفن تماس :33349061

48135 333 -011