امروز : ۱۳۹۸/۶/۲۸مدارک لازم جهت صدور پروانه اشتغال سازندگان حقیقی کاردانان ( مجری)
تاریخ ثبت : 1394/01/19

-1 دو قطعه عکس ( 4*3 رنگی با زمینه روشن )

-2 اصل و کپی پروانه اشتغال به کار

-3اصل فیش واریزی به مبلغ 2/300/000 ریال

به حساب 0206584659008 بانک ملی

-4 اصل و کپی فیش واریزی به مبلغ 60/000 ریال ( به حساب 350100004001036302009001 خزانه بانک ملی هر شهرستان )

-5کپی شناسنامه ) در برگه A4 برابر اصل شده در دفتر خانه )

-6کپی مدرک تحصیلی در برگه A4 برابر اصل شده در دفتر خانه 

-7کپی کارت ملی در برگه A4 برابر اصل شده در دفتر خانه

-8تکمیل کاربرگهای یک الی شش

تلفن تماس : 48135 333 -011

011-33349061