امروز : ۱۳۹۸/۶/۲۸مدارک لازم جهت تمدید پروانه اشتغال کاردانی
تاریخ ثبت : 1392/11/13

-1 سه قطعه عکس جديد ( 4*3 رنگی با زمینه روشن )

-2 اصل پروانه اشتغال به کار کاردانی

-3 تسویه حساب مالیاتی از اداره دارائی شهرستان

-4 اصل فیش واریزی به مبلغ 1/300/000 ريال به حساب 0206584659008 بانک ملی

-5 اصل و کپی فیش واریزی به مبلغ 60000 ريال به حساب  350100004001036302009001 خزانه بانک ملی هر شهرستان

-6 تسویه حساب جهت پرداخت حق عضویتهای سالانه با در دست داشتن اصل کارت عضویت

 به حساب 0206584659008 بانک ملی

-7 فرم آدرس ( با دریافت فرم از سازمان در صورت تغییر آدرس)

-8 كپي دانشنامه کاردانی و کارت ملی  هر کدام در برگه A4 و در دفتر اسناد رسمی برابر اصل شود( در صورت عدم ارائه)

-9 پرینت عملکرد ازتاریخ آخرین تمدید از سایت دفتر نظام فنی روستایی شهرستان

** تکمیل فرم تعهد نامه عدم عضویت در سازمان نظام مهندسی استان  (دانلود فرم تعهد نامه)

تذکر مهم : در صورت تکمیل نبودن یکی از بندهای فوق مدارک شما تحویل گرفته نمی شود   *