امروز : ۱۳۹۸/۶/۲۸مدارک لازم جهت ارتقاء پروانه اشتغال کاردانی
تاریخ ثبت : 1392/09/07

-1 سه قطعه عکس جديد ( 4*3 رنگی با زمینه روشن )

-2 اصل پروانه اشتغال به کار کاردانی

-3تسویه حساب مالیاتی از اداره دارائی شهرستان( در صورتی که پروانه اشتغال فاقد اعتبار می باشد)

-4اصل فیش واریزی به مبلغ 1/300/000 ريال به حساب 0206584659008 بانک ملی

-5اصل و کپی فیش واریزی به مبلغ 60000 ريال به حساب  35010000 4001036302009001خزانه بانک ملی هر شهرستان

-6 تسویه حساب جهت پرداخت حق عضویتهای سالانه با در دست داشتن اصل کارت عضویت ( به حساب 0206584659008 بانک ملی شعبه پاسداران )

-7فرم آدرس ( با دریافت فرم ازسازمان )

-8 كپي دانشنامه کاردانی  و کارت ملی هر کدام در برگه A4 و در دفتر اسناد رسمی برابر اصل شود( در صورت عدم ارائه)

-9پرینت عملکرد از تاریخ آخرین تمدید از سایت دفتر نظام فنی روستایی شهرستان

-10اصل و کپی گواهی موفقیت در آزمون پایان دوره آموزشی جهت ارتقاء از پایه 3 به 2 داشتن 4 سال توقف در پایه قبلی (تاریخ اولین صدور پروانه )

و از پایه 2 به 1 داشتن 6 سال توقف در پایه قبلی ( تاریخ صدور پروانه پایه 2 ) ضروری می باشد . 

* در صورت تکمیل نبودن یکی از بندهای فوق مدارک شما تحویل گرفته نمی شود   *