امروز : ۱۳۹۸/۶/۲۸مدارک لازم جهت پروانه اشتغال کاردانی ( انتقالی از استان دیگر )
تاریخ ثبت : 1390/08/28

مدارک لازم جهت  پروانه اشتغال کاردانی انتقالی

-1 اصل و کپی فیش واریزی به مبلغ 1/300/000 ريال به حساب 0206584659008 بانک ملی

-2 اصل و کپی فیش واریزی به مبلغ 60/000ريال   به حساب 350100004001036302009001 خزانه بانک ملی هر شهرستان

-3تکمیل فرمهای مربوط به پروانه اشتغال  با دریافت فرم از سازمان مقصد ( دریافت فرمهای مربوط به پروانه اشتغال )

-4سه قطعه عکس (4*3 رنگی با زمینه روشن ) پشت نویسی با خودکار

-5 نامه انتقالی از سازمان نظام کاردانی مبدا

-6 برگه مفاصا حساب مالیاتی ( در صورت پایان اعتبار پروانه اشتغال)

-7اصل پروانه اشتغال

-8 نامه از شورای انتظامی سازمان مبدا مبنی بر گواهی عدم تخلف در مدت زمان اعتبار پروانه اشتغال

-9 نامه 6 ماه سکونت در استان مقصد از شورای محل

-10تصویر قبولی آزمون از سازمان مبدا با مهر وزارت مسکن و شهرسازی

** تکمیل فرم تعهد نامه عدم عضویت از سازمان نظام مهندسی استان ( دانلود فرم تعهد نامه )

تذکر مهم :

در صورت تکمیل نبودن یکی از بندهای فوق مدارک شما تحویل گرفته نخواهد شد .

تلفن تماس : 33348135

011-33349061