برای چاپ این صفحه اینجا کلیک نمایید

معرفی بازرسین سازمان
FJRIGJWWE9R0Content:Content


محمد علی علیزاده

سمت : بازرس

ابراهیم طالشی آهنگر

سمت : بازرس
سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران
شماره های تماس : 011-33348135 011-33349061        کد پستی : 14884-48149