برای چاپ این صفحه اینجا کلیک نمایید

دویست و بیست و یکمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات
1398/04/04
FJRIGJWWE9R0Hamayesh:matn

دویست و بیست و یکمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات

      به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران دویست و بیست و یکمین جلسه عادی هیئت مدیره سازمان روز دوشنبه مورخ 98/04/03در محل سازمان برگزار شد و پس از تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

1-      طبق بند 3 صورتجلسه 193 هیئت مدیره مورخ 97/09/12مقرر گردید نسبت به تمدید قرارداد آقای حسین طاهریان به مدت سه ماه اقدام شود.

2-      باتوجه به هماهنگی های بعمل آمده با بسیج مهندسی استان مقرر گردید از هر یک از دفاتر نظام فنی استان یک نفر جهت بازدید علمی به مشهد مقدس انتخاب و اعزام شود.

سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران
شماره های تماس : 011-33348135 011-33349061        کد پستی : 14884-48149