امروز : ۱۳۹۹/۴/۱۵طی حکمی از سوی رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران سرکارخانم مهندس زهراپورمرادی به سمت مسئول نظام فنی ساختمان روستایی شهرستان چالوس بخش مرکزی منصوب شد
تاریخ ثبت : 1398/12/25

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان براساس نظام نامه و مصوبات کمته چهارنفره استان سرکارخانم مهندس زهراپورمردای ازسوی سازمان نظام کاردانی ساختمان به سمت مسئول نظام فنی ساختمان روستایی شهرستان چالوس بخش مرکزی منصوب شد
دراین جلسه که باحضورفرماندار چالوس ،رئیس وچند تن از اعضای هیت مدیره سازمان دردفتر نظام فنی ساختمان روستایی بخش مرکزی شهرستان چالوس برگزار گردید  از زحمات سرکار خانم مهندس سام دلیری  سرپرست سابق نظام فنی آن بخش از سوی رئیس سازمان بااهداء لوحی تقدیر شد