امروز : ۱۳۹۹/۴/۱۵تغییرات درجابجایی مسئولین دفاتر شهرستان بابل بخش مرکزی، لاله آباد ،وبابلکنار
تاریخ ثبت : 1398/12/21
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان تغییرات درجابجایی مسئولین دفاتر شهرستان بابل بخش مرکزی، بابلکنار ،ولاله آبادانجام گردید
دراین جلسه که باحضورچند تن از اعضای هیئت مدیره سازمان دردفتر نظام فنی ساختمان روستایی بخش مرکزی شهرستان بابل  برگزار گردیدمهندس قلی پور به سمت مسئول دفتر بخش مرکزی بابل ومهندس دعا گویان به سمت مسئول دفتر بخش لاله آباد ومهندس بزرگ پور به سمت مسئول دفتر بخش بابلکنار شهرستان بابل باحکم رئیس سازمان منصوب شدند