امروز : ۱۳۹۸/۴/۲۶تقدیر و تشکر آقای مهندس مهدی رازجویان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری از رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران
تاریخ ثبت : 1398/01/20

تقدیر و تشکر آقای مهندس مهدی رازجویان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری از رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران