امروز : ۱۳۹۸/۴/۲۶نشست مشورتی بامهندس نظری مدیرکل راه وشهرسازی مازندران
تاریخ ثبت :
به گزارش روابط عمومی سازمان  نظام کاردانی ساختمان دراین نشست صمیمی که باحضور مهندس نظری مدیرکل راه وشهرسازی مازندران برگزارشد. مقررشد تا جلسه ای دراسرع وقت درکمیته چهارنفره استان اقدام تا تصمیمات نهایی  درخصوص موضوعات پیشنهادی سازمان در کمیته چهارنفره استان نهایی گردد