امروز : ۱۳۹۸/۴/۲۶دیدارهیت رئیسه سازمان بامهندس رازجویان معاونت عمرانی استانداری مازندران درخصوص مشکلات درحوزه روستایی وافزایش خدمات مهندسی در روستا
تاریخ ثبت : 1397/12/26
به گزارش روابط عمومی سازمان امروز یکشنبه نشست صمیمی مهندس رازجویان معاونت عمرانی استانداری مازندران باحضور رئیس واعضای هیت رئیسه درمحل استانداری مازندران برگزارشد. دراین نشست رئیس سازمان ضمن عرض تبریک به مهندس رازجویان به سمت معاونت عمرانی یادآور شد که مشکلاتی درحوزه روستایی بوده که برای ایشان بیان نمودند وایشان قول مساعد دادن که در جلسه ای که درروزهای آینده در کمیته چهارنفره بوده مطرح تا پس از تایید در کمیته مشکلات این حوزه راحل نمایند
.