امروز : ۱۳۹۸/۳/۶اطلاعیه
تاریخ ثبت :
مقرر گردید کلیه اعضا سازمان نظام کاردانی ساختمان جهت شرکت در مجمع عمومی سازمان طبق قوانین و مقررات ملی  با کارت عضویت حضور پیدا کنند.