امروز : ۱۳۹۸/۳/۶مجمع عمومی عادی سالیانه نویت دوم سال 98
تاریخ ثبت : 1397/11/29
بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران می رساند مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم سال 98 در روز چهارشنبه مورخ 97/12/15 ساعت 15 الی 17 به آدرس بابلسر خیابان شریعتی متل بانک ملی برگزار میگردد حضور بهم رسانید

دستور جلسه
 گزارش رئیس سازمان
گزارش خزانه دار
بررسی و تصویب ترازنامه بودجه پیشنهادی هیات مدیره در سال 98
تعیین و تصویب ورودیه حق عضویت سالانه اعضا در سال 98
فروش  یک واحد ، انتقال رسمی واحد های آپارتمان ساختمان مسکونی به نام سازمان در شهر سرخ رود و تبدیل آن برای خرید دفاتر نظام فنی یا به حساب درآمد سازمان

روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران