امروز : ۱۳۹۸/۳/۶برگزاری آزمون ورود به حرفه کاردانی و تعیین صلاحیت معماران تجربی در تاریخ 11 و 12 بهمن
تاریخ ثبت :
بازدید رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران به همراه استاندار معاون عمرانی و مدیر کل راه و شهرسازی مازندران از روند برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان و کاردانهای فنی ساختمان و تعیین صلاحیت معماران تجربی در دانشکده فنی امام محمد باقر  در ساری