امروز : ۱۳۹۷/۲/۲یکصد و پنجاه سومین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات
تاریخ ثبت : 1396/12/21

یکصد و پنجاه و سومین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران یکصد و پنجاه و سومین جلسه عادی هیئت مدیره سازمان روز دوشنبه مورخ 1396/12/21در محل سازمان برگزار شد و پس از تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

1-      در خصوص بودجه پیشنهادی سال 97 بعد از اصلاحات نهایی ، مورد تائید هئیت مدیره و بازرسین قرار گرفت .

2-      در خصوص تعرفه حق عضویت ، ورودی و صدور،  ارتقاء پایه اعضای سازمان نظام کاردانی سال 97 مقرر گردید 20 درصد افزایش تعرفه  اعمال شود که به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت .

تمدید و ارتقا          1/200/000ریال                                    

 صدور پروانه اشتغال سازندگان حقوقی معماران تجربی    4/200/000ریال

صدور پروانه اشتغال سازندگان حقیقی کاردانی  2/200/000ریال    

 تمدید و ارتقاء سازندگان حقیقی     2/200/000ریال

صدور و تمدید سازندگان حقوقی            4/200/000ریال                        

ورودی و عضویت کاردان  1/800/000ریال

ورودی کاردان       1/200/000ریال                                                        

حق عضویت فاقد پروانه     600/000ریال

حق عضویت دارندگان پروانه           1/200/000ریال                           

حق عضویت دارندگان پروانه معمارتجربی      1/200/000ریال      

3-      در خصوص برگزاری مجمع عمومی نوبت دوم مورخ 96/12/26مقرر گردید اقلام زیر تهیه گردد : کاور 250 عدد – خودکار 250 عدد – کیک 250 عدد – کاغذ 750 عدد – لیوان یکبار مصرف 400 عدد – نصب بنر داخل سالن و ورودی محل برگزاری مجمع ، هماهنگی با فیلمبردار و خبرنگار و قاری قران در اختیار خزانه دار سازمان می باشد .