امروز : ۱۳۹۸/۱/۵یکصد و پنجاهمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات
تاریخ ثبت : 1396/12/07

 

یکصد و پنجاهمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران یکصد و پنجاهمین جلسه عادی هیئت مدیره سازمان روز دوشنبه مورخ 1396/12/07در محل سازمان برگزار شد و پس از تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

1-     در خصوص بودجه پیشنهادی سال 97 مقرر گردید درآمد سال 97 برآورد گردد و پس از کارشناسی و بررسی مجدد در جلسه آتی هئیت مدیره مطرح گردد .

2-     در خصوص نامه واحد حقوقی سازمان به تاریخ 96/12/07در مورد  نامه شعبه سه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهشهر                    ( اجرائیه ) مقرر گردید خانم اصغری مسئول امور حقوقی سازمان پیگیری نمایند و نتیجه را در جلسه هئیت مدیره گزارش دهند .

3-     در خصوص نامه قرارگاه مهندس جاوید الاثر متوسلیان به شماره نامه 213/1024مورخ 96/12/07جهت مساعدت در زمینه انتقال 5 عدد کانکس به منطقه زلزله زده و تحویل به نماینده قرارگاه احمد متوسلیان در منطقه مقرر گردید مبلغ 85/000/000ریال معادل هشت میلیون و پانصد هزار تومان به حساب قرارگاه واریز گردد .