امروز : ۱۳۹۸/۱/۵یکصد و چهل وهشتمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات
تاریخ ثبت : 1396/11/23

یکصد و چهل و هشتمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران یکصد و چهل و هشتمین ین جلسه عادی هیئت مدیره سازمان روز دوشنبه مورخ 1396/11/23در محل سازمان برگزار شد و پس از تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

1-     طبق بند یک صورتجلسه 96/10/25در خصوص برگزاری مجمع عمومی نوبت اول و دوم به دلیل نامه های رسیده از وزارت خانه مجمع به تعویق افتاده و مقرر گردید مجمع عمومی نوبت اول در تاریخ 96/12/12روز شنبه ساعت 15 تا 17 در محل ساختمان سازمان نظام کاردانی و مجمع عمومی نوبت دوم در صورت به حدنصاب نرسیدن تعداد اعضای شرکت کننده در مجمع نوبت اول به تاریخ 96/12/26 روز شنبه و ساعت 15 تا 17 در محل مجتمع ورزشی آموزشی شرکت ملی نفت محمودآباد برگزار گردد

2-     در خصوص برداشت مبلغ 4/000/000/000ریال معادل چهارصد میلیون تومان از بانک رسالت مقرر گردید بابت تامین هزینه های جاری سازمان و پرداخت حق الزحمه ناظرین از بانک رسالت برداشت صورت گیرد و به حساب متمرکز بانک ملی واریز گردد .

3-     در خصوص چاپ سررسید سال 97 ، بازگشائی استعلامات صورت گرفت که پیشنهادات قیمت به شرح ذیل می باشد :

الف : چاپ پارس نوین محمودآباد             6200  عدد                                 قیمت واحد : 115/000ریال

ب :  چاپ افست مهر عباس آباد                 6200  عدد                                 قیمت واحد : 95/000ریال

ج : چاپ نسرین آمل                                  6200 عدد                                 قیمت واحد : 87/000ریال                

طبق قیمت های پیشنهادی چاپ نسرین آمل  برنده مزایده می باشد .