امروز : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷دویست و بیست و دومین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات
تاریخ ثبت : 1398/04/11
FJRIGJWWE9R0Hamayesh:matn

دویست و بیست و دومین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات

      به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران دویست و بیست و دومین جلسه عادی هیئت مدیره سازمان روز دوشنبه مورخ 98/04/10در محل سازمان برگزار شد و پس از تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

1-      در خصوص نامه ناظرین شهر سواد کوه شمالی (شیرگاه) با موضوع اعتراض نسبت به مسئول دفتر معرفی شده مقرر گردید در جلسه هیئت نظارت استان مطرح و نتیجه اعلام گردد و اقدامات لازم انجام گیرد.

2-      در خصوص نامه آقای اسکندری از شهرستان قائم شهر مقرر گردید در جلسه آتی هیئت نظارت استان مطرح گردد.

3-      درخصوص خرید زمین جهت احداث ساختمان برای سازمان نظام کاردانی استان مقرر گردید پیگیری های لازم انجام گیرد.