امروز : ۱۳۹۸/۶/۳دویست وششمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات
تاریخ ثبت : 1397/12/28

دویست و ششمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران دویست و ششمین جلسه عادی هیئت مدیره سازمان روز دوشنبه مورخ 97/11/27در محل سازمان برگزار شد و پس از تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

1- در خصوص مجمع عمومی نوبت دوم سال 97 مقرر گردید در تاریخ 97/12/15روز چهارشنبه ، ساعت 15 الی 17 در محل متل بانک ملی بابلسر برگزار

میگردد و دستور کار جلسه مجمع عمومی به شرح ذیل میباشد :

الف) گزارش رئیس سازمان

ب) گزارش خزانه دار

ج) بررسی و تصویب ترازنامه بودجه پیشنهادی هئیت مدیره در سال 98

د) تعیین و تصویب ورودی ، حق عضویت سالانه اعضا در سال 98

ه ) فروش یک واحد ، انتقال رسمی واحدهای آپارتمان ساختمان مسکونی به نام سازمان در شهر سرخرود و تبدیل آن برای خرید دفاتر نظام فنی یا به حساب درآمد سازمان

2-      در خصوص جلسه گردهمائی با مسئولین دفاتر استان مقرر گردید در تاریخ 97/12/08در ساعت 17 در محل متل بانک ملی بابلسر برگزار میگردد از آقای مهندس نظری مدیرکل راه و شهرسازی استان جهت حضور در جلسه  دعوت بعمل آید .

3-      در خصوص چاپ سررسید سال 98 ، بازگشایی استعلامات صورت گرفت که طبق قیمت های پیشنهادی از چاپخانه ها ، چاپخانه جلوه آمل برنده مزایده چاپ سررسید سال 98 گردید .