امروز : ۱۳۹۸/۶/۲۸دویست وهفتمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات
تاریخ ثبت : 1397/11/30

دویست و هفتمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران دویست و هفتمین جلسه عادی هیئت مدیره سازمان روز دوشنبه مورخ 97/11/29در محل سازمان برگزار شد و پس از تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

 1-      در خصوص بودجه پیشنهادی سال 98 جهت ارائه در مجمع عمومی نوبت دوم مورخ 97/12/15این بودجه پیشنهادی به تصویب اعضای هئیت مدیره و بازرسین سازمان رسیده است .

2-      در خصوص بازدید اعضای هئیت مدیره از دفاتر نظام فنی و بررسی عملکرد  ناظرین  برساخت و سازهای روستائی استان گزارش بازدید از برخی از دفاتر توسط هئیت مدیره ارائه گردید و مقرر شد جهت بهبود فنی و مهندسی ساخت و ساز این بازدیدها به صورت متداوم توسط هئیت مدیره انجام پذیرد .