امروز : ۱۳۹۸/۶/۲۸دویست و سومین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات
تاریخ ثبت : 1397/11/02

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران دویست و سومین جلسه عادی هیئت مدیره سازمان روز دوشنبه مورخ 97/11/01در محل سازمان برگزار شد و پس از تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

1-      مقرر گردید در خصوص نامه به شماره 120474/430مورخ 97/10/15معاونت محترم راه و شهرسازی در مورد پروژه های گروه الف که تعداد کار پنج پروژه توسط سازمان انجام میشد ، سازمان با مشکلاتی مواجه بود لذا براساس نامه شماره فوق درخواست اعمال پنج پروژه دوم از گروه الف مطابق بخشنامه ،  با اداره کل راه و شهرسازی هماهنگی گردد تا پس از تائید نهایی اداره کل راه و شهرسازی در سیستم نظام  فنی ساختمان روستائی اجرائی گردد .

2-      در خصوص بازگشائی استعلامات جهت چاپ سررسید سال 98 به دلیل عدم اخذ استعلام سررسید از چاپخانه مقرر گردید  پس از اخذ استعلام ، موضوع در جلسات آتی هئیت مدیره انجام گیرد  .