امروز : ۱۳۹۸/۶/۲۸یکصد و نود و هشتمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات
تاریخ ثبت : 1397/10/04

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران یکصد و نود و هشتمین جلسه عادی هیئت مدیره سازمان روز دوشنبه مورخ 97/10/03در محل سازمان برگزار شد و پس از تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

در خصوص دفترچه تمدید پروانه مقرر گردید به تعداد سه هزار جلد برابر با شرایط مقرر ملی پیمان مبحث دوم چاپ و به مسئول دفاتر سراسر استان ارائه گردد .