امروز : ۱۳۹۸/۳/۳۱

حسن سیف پورمیر

 
سمت : ریاست سازمان


سیف اله رهبریان

سمت : خزانه دار  ( هیئت رئیسه     

حسین یونسی راد    سمت : نائب رئیس  ( هیئت رئیسه ) 


سمیه پاک منش

 سمت : دبیر ( هیئت رئیسه )

   

 

  احمد اکبری


 سمت : هیئت مدیره و عضو شورای رابط


 


مراد علی گت آقا زاده

 سمت : هیئت مدیره و عضو شورای رابط


 کیومرث نظام دوست

 سمت : هیئت مدیره
قاسم رستار

 سمت : هیئت مدیره


               
   

   


شعبانعلی احمد نژاد


 سمت : هیئت مدیره


        
 

                                                               

 

 

  

   نسخه قابل چاپ